Ông Biden phải làm sao để xiêu lòng Việt Nam — mà vẫn giúp được những người kẹt sau song sắt

 

Project 88 has translated the following article:

Opinion: How Biden can court Vietnam — and help those stuck behind bars, Washington Post Editorial Board, Aug. 30, 2023

Click this link to read the full translation:

Quan điểm_ Ông Biden phải làm sao để xiêu lòng Việt Nam — mà vẫn giúp được những người đang kẹt sau song sắt Ban Biên tập The Washington Post

 

Translation © 2023 The 88 Project