Project 88 Introduces New Human Rights Defender Focused Research Methodology

 

June 19, 2023

 

Dear supporters,

We are in the process of revising our research methodology to ensure that it reflects our values. Among others, these values include protecting human rights defenders– who we see as the agents of progressive social change– and recognizing the indivisibility of all types of human rights. This means that starting January 1, 2023, we will only publish the results of our investigations into violations against human rights defenders (HRDs) in our database. We take our definition of HRDs from the United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights which considers HRDs to be people engaged in one or more of the following activities:

 • Collecting and disseminating information on human rights violations
 • Supporting victims of human rights violations
 • Taking action to secure accountability and to end impunity
 • Supporting better governance and government policy
 • Contributing to the implementation of human rights treaties
 • Human rights education and training

 

While allegations of violations against other individuals will not be investigated as part of our ongoing research, such allegations may still be investigated in our periodic studies on emerging human rights issues.

Users of our database will start to see changes beginning June 2023, with changes occurring gradually over the following months. We are still processing several cases from 2023 to see if they meet our criteria for inclusion in the database. If you are seeking information about a specific case, please reach out to us for assistance.

Thank you for your patience and support as we undertake this important transition. We will share more information about our research methodology soon.

 

Best,

Ben and Kaylee.

Project 88: Investigate, expose, advocate

 

_____________________________________________________________________________

 

19 tháng Sáu, 2023

 

Kính thưa quý thân hữu,

Chúng tôi đang biên soạn lại các phương thức nghiên cứu ngõ hầu phản ảnh những giá trị chuẩn mực của tổ chức. Trong số những giá trị đó là bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền — nhân tố quan trọng trong tiến trình thay đổi xã hội – và công nhận nhân quyền là một tổng thể của tất cả các quyền làm người không thể tách rời riêng rẽ.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2023, chúng tôi chỉ sẽ công bố kết quả điều tra những vi phạm nhân quyền đối với các nhà bảo vệ nhân quyền (HRD – Human Rights Defenders) trong cơ sở dữ liệu (database) của chúng tôi. Chúng tôi dùng định nghĩa HRD đến từ Văn Phòng Cao Uỷ về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc; HRD là những người tham gia vào một hoặc nhiều các sinh hoạt sau đây:

 • Thu thập và phát tán thông tin về vi phạm nhân quyền;
 • Ủng hộ những người nhân quyền bị vi phạm;
 • Có những hành động cụ thể đòi hỏi chính quyền phải trách nhiệm và chấm dứt tình trạng người vi phạm không bị trừng phạt;
 • Ủng hộ các chính sách và phương pháp quản trị đất nước tốt hơn;
 • Đóng góp vào việc thực thi các công ước về nhân quyền;
 • Huấn luyện và giáo dục về quyền con người.

Tuy trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sẽ không điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với những người khác, song chúng tôi vẫn có thể tra cứu những cáo buộc ấy trong các bản báo cáo định kỳ soi rọi những vấn đề đáng lo đang xuất hiện.

Người dùng database của chúng tôi sẽ nhận thấy có sự khác biệt kể từ ngày 1 tháng 6, và sự thay đổi sẽ dần dần diễn ra trong những ngày tháng kế tiếp. Chúng tôi hiện vẫn còn đang điều nghiên một vài trường hợp từ đầu năm 2023 để xem chúng có hội đủ điều kiện để được xếp vào trong database hay không. Nếu quý vị cần thông tin cụ thể về một trường hợp nào đó, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được trợ giúp.

Xin cảm tạ sự ủng hộ cũng như cảm thông của quý thân hữu trong quá trình cải cách này của tổ chức. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin đến các bạn trong những ngày tới.

Thân mến,

Ben & Kaylee

Dự Án 88: Điều tra, Vạch trần, Bênh vực

© 2023 The 88 Project