Interview with Pham Doan Trang before arrest

Shortly after the Liberal Publishing House got repressed nationally in Oct 2019, Doan Trang shared with us a little bit more about herself, the love of her life, about the loneliness and moral duty of a writer. “More than anyone I can understand, I can feel responsible and understand that every page is made of blood, of freedom, of tears…”

Một thời gian sau khi Nhà Xuất bản Tự do bị đàn áp trên toàn quốc vào tháng 10/2019, Đoan Trang trải lòng với chúng tôi đôi chút về bản thân, về tình yêu của đời mình, về sự cô độc và trách nhiệm đạo đức của người viết sách. “Hơn ai hết mình hiểu được là, mình cảm thấy dằn vặt, và mình hiểu được là mỗi trang sách nó là máu, là tự do, là nước mắt…”