Affiliation: National Movement to Revive Vietnam

The group, known by its Vietnamese name of Phong Trào Dân Tộc Chấn Hưng Nước Việt, has as its principle the motto “Democracy, Progress, Humanity, Peace.”

Vu Quang Thuan

Vu Quang Thuan, arrested

Ngo Van Dung

Ngo Van Dung, arrested

Nguyen Van Dien

Nguyen Van Dien, arrested